Gucci Mane - I'm Not Goin'

Drop top, huh
Burr
Evil Knievel
I ain't really finna tell y'all how to get away with murder and shit

They told me, "Stop buying all these fancy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.