Good Charlotte - The River (Featuring M. Shadows and Synaster Gates)

As I walk through the valley of the shadow of LA.
The footsteps that were next to me have gone their separate ways.
I've seen enough nowto know th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.