Patti Smith - Pumpin' (My Heart)

Oh I see you stare spi-pi-pi-pi-pi-pi (spiraling) up there and ho,
Oh, into the center of my brain, and baby come, baby go
And free the hurricane, o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.