Wiz Khalifa - Zoney

Yeah it's real shit
Let me roll this weed up and wrap this shit, you know
Too much purple for me

Uh, coming up I always thought I'd be the runner...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.