Justin Bieber - Bigger

The love the love is
Bigger
The love the love is
Bigger
The love the love is
Bigger
Big

Gotta believe in me
Believe me like a fairytale
Put your toot...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.