Dreezy - Serena

Yo
Yo
Yo
Yeah

Yo, I get decent off his yayo
That white girl keep them bills out the mail
I'm in a whip that look like mayo
Got all the boys o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.