Dreamville - Got Me

Now do you wanna know what I'm thinking right now?
Swerving down Pico, girl, I'm coming right now
I'm obnoxious, I'm sorry
Touch it soft but I like...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.