Eminem - Dr. West (Skit)

Morning, Marshall
Morning, Doc
So we're discharging you today, how are you feeling?
Anxious
Anxiety?
Well, anxious to get home, anxious to get ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.