Eminem - Warrior, Pt. 2

Remix, Lloyd banks, ha ha

It's like a throne that he don't even own
He won't sit down, give him a crown, he just throws it around
It's like a joke, h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.