Future - Real Sisters

This that new wave
Future Hendrix, yeah
Oh
Oh, that's your, that's your best shit
Huh, yeah, hey (hey)

You say you're getting throwed
I'm tryn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.