Future - Feds Did a Sweep

Yeah, I lost so many niggas to the streets this year
Oh, oh, no
And he was talkin' about, ain't even dead
They ain't, they ain't dead
Feds did a s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.