Chris Stapleton - Whiskey and You

There's a bottle on the dresser by your ring
And it's empty so right now I don't feel a thing
I'll be hurting when I wake up on the floor
But I'll ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.