Chris Stapleton - Might as Well Get Stoned

Well, she said, she didn't love me
And kicked me out the door
Now I'm livin' in one room
And sleepin' on the floor
I think I'm gonna kick my boots...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.