Chris Stapleton - The Devil Named Music

We drove all night to Billings, Montana
Flew into Utah, slept there all day
I can't remember stopping in Denver
Yeah, I live my illusion that someb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.