Fantan Mojah - Thanks and Praise

Jah love revealer (x3)

No no no no no no (x2)
Give thanks and praise!
No no no no no
Oh if jah bless you along that way,
You have to give thank...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.