Kevin Gates - Don't Panic

Fuck the rap game, I wanna get it like G
Put me on the block, go to thuggin' like E
Think I'm goin' back but free my nigga Lump
Me and Gunna, 9th i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.