Kevin Gates - In Your Dreams

Your favorite rapper be a bitch
Fuck it, if you hate, fuck with my brother Gates
Your favorite rapper be missin'
Fuck it, go for your baby momma, I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.