Jack Ü - Don't Do Drugs Just Take Some

And now we have a prescription, a new prescription for you
It is called Jack Ü

It'll get rid of the flu
No more flu shots, no more drugs
No more pres...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.