Jodeci - Stress Reliever

Jodeci
I said Jodeci
I said Jodeci

You are the only girl I see
You are the only girl I see
When I'm with you, I feel much peace
When I'm with you, I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.