Redman - Chicken Head Convention

Ahwhattup y'all? Live WFDS
At the fucked up Chicken Head Convention
Nationwide Jones Beach all the boroughs is representin'
We got the big we...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.