Dan Mangan - Pretty Good Joke

Everybody's dyin'
Already bored of just livin'
It's not enough
My friends were eaten slowly alive
Somewhere it's Christmas all the time
Sorry...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.