Dan Mangan - About as Helpful as You Can Get Without Being Any Help at All

Both feet together
Slowly progressing
Always in time,
Don't count the feathers, just count the wings
Everyday counting

Everything's changing, I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.