Fabolous - Gone for the Winter

Blunts full of smoke, clips in the ashtray
Reminiscing on our past days
Back before a nigga went cold
Back before a nigga sold his soul
The grass ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.