Mary J. Blige - Family Affair [remix]

Let's get it crunk, we gon' have fun
Up on in this, dance for me
We got ya open, now ya floatin'
So you gots to dance for me
Don't need no hateration,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.