Reflection Eternal - Too Late

Yo, when the bass thump, the place jump
Like it's way crunk, yeah,
Fake punks get they face lumped
Sent to the most high, by the most fit

You go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.