Nicki Minaj - Pills N Potions

Pills n potions
We're overdosin'
I'm angry but I still love you
Pills n potions
We're overdosin'
Can't stand it but I still love you

I still l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.