Sean Kingston - Fire Burning

Somebody call 911!
Shawty fire burning on the dance floor
Whoa!
(Fire burning, fire burning) What a gwaan!

Kingston
Let's go (hey, hey, hey)
Red One ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.