Donnie McClurkin - Bless Me

Bless me

Bless me Lord, Bless me, even me - Lord, Bless me!
Bless me Lord, Bless me, even me - Lord, Bless me!

God is not like man he has more ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.