Chris brown - Don't Be Gone Too Long

I dug a single seed into the ground
I hope it grows, grows
In a year or two if you're around
You'll see a rose, rose
Pack me up and keep me hidden som...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.