Jay rock - Westside

A hunnid thou, 3 kilos, my chain is illegal
My life a Tarantino, the mall, you in the sequel
It's big dollars fuckin' with this big screen
Shit done g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.