New York Philharmonic - When the Saints Go Marchin' In

Sisters and brothers
This is reverend Satchmo gettin' ready to beat out this mellow sermon for you
My text this evenin's "When The Saints Go Marchin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.