New York Philharmonic - Basin Street Blues

Now won't you come along with me
To the Mississippi?
We'll take a trip to the land of dreams
Blowing down the river, down to New Orleans

The ban...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.