Bruno Mars - Welcome Back

Look at her shinin'
Her feathers they glow
Now the jungle's smiling
'Cause our baby's home
Can you feel what I feel?
The day has come at last
Ou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.