Bruno Mars - Sugarhoneycocoa

Sugar, cocoa and honey (honey)
That's what you taste like to me
Now all I need is your sex to wash it down
Uh, come here girl right now

I'm a Brit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.