Dr. Dre - S*** Hits the Fan

What you gonna do when shit hits the fan?
Are you gonna stand and fight like a man?
Will you be as hard as you say you are?
Or you gonna run and go ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.