Eminem - No Love

Love, love
Love, love,
Don't hurt me, don't hurt me, no more
Young Money yeah uh

Ah, throw dirt on me and grow a wildflower
But it's "fuck the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.