A$AP Ferg - Shabba

Short nigga but my dick tall
What I told your bitch dog
Only thug nigga down at the Pitchfork
Dirty van bitches wanna suck my dick off
Pop a Xanny...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.