Bas - Boca Raton

I'm out in Boca Raton
I'm sipping Roca Patron
I got this chick on the phone
Talking 'bout life and how I just ain't for her, I been inclined to agr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.