Holy Ghost! - Changing of the Guard

Modern maiden, modern times
Twenty channels, twenty lines
Took a bit I'm feeling fine
Isolated by design
What could be better than this?

[?] in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.