Paula Abdul - Dance like there's no tomorrow

All I wanna do is stay right here on the floor
Get lost in the night
And dance like there's no tomorrow
Don't care about the sunrise
Somebody please j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.