Disney - Zip a Dee Doo Dah

Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay
My, oh, my, what a wonderful day
Plenty of sunshine headin' my way
Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay!

Mister Blueb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.