Jah Cure - From My Heart

I gotta be honest
Yeah yeaaay
Cure again whoaaaa

[Chorus]
Its coming straight from my heart
I hope you believe me
Until death do us apart
Thi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.