Rihanna - Cockiness

Pretty motherfucker with the mossberg
Jiggy motherfucker at my concerts
I'm wearin' fox furs, rockin' oxfords
Eatin' oxtails, sippin' cock-spur
Si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.