Rod Stewart - Merry Christmas, Baby

Merry Christmas baby
Sure did treat me nice
I said Merry Christmas baby
You sure did treat me nice
Bought me a diamond ring for Christmas
And I f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.