Green Day - ¡Viva la Gloria!

Hey Gloria, are you standing close to the edge?
Look out at the setting sun
Brink of your vision
Eternal youth
Is the landscape of a lie

The cracks o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.