Slaughterhouse - Throw That

She strips
To get tips
Those lips and those childbearing hips
I'll throw this, I'll throw this dick on you, girl (girl)
I'll throw this, I'll throw th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.