Luca Hänni - Don't Think About Me

Don't loose my number
My heart is bleeding
Like storm and thunder
I'm not over you
I'm not over you

Don't cross the river
If there's a fire
C...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.