Luca Hänni - Bei mir

Wohin soll ich gehen
Mit meinem kleinen Leben
Wenn alles zerbricht?
Mein Herz ist erfroren
Bin in mir verloren
Und mir fehlt die Sicht
Ich h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.