Chris brown - Party Hard/Cadillac (Interlude)

I just need one more dance
And girl I hate this feeling but it's not going away
I think I'm in love with you
And I can't help myself
'Cause this may b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.