Hoodie Allen - High Again

All I want to do
Is sit and wait for you
All I want to do
Is sit and wait for you

Are you movin' ahead
Am I fallin' behind
Fuck it, probably e...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.